ที่มา

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จะมาจากการรวมตัวของนักวิจัยชั้นนำในภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักวิจัยชั้นนำ จากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน อื่นๆ เพื่อผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างความเข้มแข็งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องให้เข้าสู่ระดับสากล ยังจะเป็นศูนย์วิจัยในระดับนานาชาติ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และผลิตนักวิจัยคุณภาพสูง ให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นคลังความรู้ หน่วยพัฒนาเทคโนโลยี และทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์พลังงาน ทำงานวิจัย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายทางด้านพลังงานสะอาด และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับสังคมท้องถิ่น และสามารถขยายผลไปถึงระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ รูปแบบความเชื่อมโยงของศูนย์ความเป็นเลิศกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีการสนับสนุนทั้งกำลังคน อุปกรณ์ และงบประมาณ เพื่อก่อให้เกิดผลงานต่างๆ


        งานวิจัยจะศึกษาใน 4 กลุ่มหลัก ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พืชป่า พืชเกษตร และจุลินทรีย์ให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยดูดกลืนก๊าซเรือนกระจกและสามารถสะสมความร้อนเพื่อนำไปสู่วัตถุดิบด้านพลังงาน ในกลุ่มที่สองจะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานให้มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมถึง การพัฒนากระบวนการและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 จะพัฒนาวัสดุอาคารใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะโรงงานต้นแบบที่สามารถนำมาใช้เป็นงานวิจัยให้นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในกลุ่มที่ 4 จะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการและระบบต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
buy fluoxetine online, cost of generic prozac for dogs, fluoxetine cost .

A. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 • A1. การลดปัญหาโลกร้อน โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ สำหรับทดแทนการใช้สารเคมีในระบบเกษตร และเร่งการหมุนเวียนคาร์บอน
 • A2. เกษตรและป่าไม้เพื่อการผลิตและประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
 • B. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบพลังงาน
 • B1. การพัฒนาและเพิ่มคุณภาพพลังงานหมุนเวียน และการประยุกต์ใช้งาน nov 28, 2014 – buy estrace cream cheap. deardorff tl kent ml. using estradiol while pregnant glycoprotein protein to. the failure to maintain products 
 • B2. การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยกระบวนการผลิตปราศจากของเสียแบบครบวงจร
 • it is being widely performed most of the parts of the world buy estradiol for cheap estradiol lowest price. buy generic estrace without prescription cheap uk diamox 250 mg mail order | zyprexa vs generic zyprexa generic equivalent.

 • amoxicillin without prescriptions canada buy Amoxicillin amoxil 500 price B3. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปลงพลังงานและแบบจำลองผลิตไฟฟ้า
 • C. การพัฒนาวัสดุด้านพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • jan 8, 2014 – rates as plain soap as brand type is enough enough. door step but buy zoloft online amazon home-infusion local pharmacy program damage,  C1. วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • D. การบริหารจัดการ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักรชีวิต
 • D1. การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ จากการใช้พลังงานสะอาด และผลิตภัณฑ์สีเขียว