การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ จากการใช้พลังงานสะอาด และผลิตภัณฑ์สีเขียว

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และพัฒนาเทคโนโลยี ในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการใช้พลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว
 2. เพื่อประเมินผลกระทบจากการใช้พลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียวต่อทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งคาดว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกของนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ สุขภาพจากการใช้พลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกของนวัตกรรมต่อสิ่งแวดล้อมสังคม และสุขภาพของชุมชน

คณะผุ้วิจัย

 1. ผศ. ดร. สมพร จันทระ
 2. ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล
 3. ผศ. ดร. วีระ วงศ์คำ
 4. ผศ. ดร. ธนียา  เจติยานุกรกุล
 5. ผศ. ดร. ชิตชล  ผลารักษ์
 6. ผศ. ดร. ประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงค์
 7. นายไพสิฐ พาณิชย์กุล

ผลงานตีพิมพ์ (ลิ้งค์หาผลงาน)

 1. ผลงาน 1
 2. ผลงาน 2
 3. ผลงาน 3