วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

  1. ประเมินผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างในเขตเมือง
  2. พัฒนาระบบการก่อสร้างให้ได้โครงสร้างที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวแบบรุนแรงได้โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
  3. สร้างวัสดุหรือระบบที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้หลังจากการเกิดความเสียหายที่จุดต่างๆของโครงสร้าง

คณะผุ้วิจัย

  1. ผศ. ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
  2. ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
  3. ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
  4. อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ

ผลงานตีพิมพ์ (ลิ้งค์หาผลงาน)

  1. ผลงาน 1
  2. ผลงาน 2
  3. ผลงาน 3