การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยกระบวนการผลิตปราศจากของเสียแบบครบวงจร