การพัฒนาและเพิ่มคุณภาพพลังงานหมุนเวียน และการประยุกต์ใช้งาน

วัตถุประสงค์

 1. การพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อน
  -หาเทคนิคในการเพิ่มความสามารถในการรับความร้อนจากตัวเก็บรังสี ได้แก่ การใช้ของไหลที่มีโลหะอนุภาคนาโน และการเพิ่มความสามารถในการทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้น โดยการปั๊มความร้อนเพิ่มคุณภาพ
  -หาแนวทางในการออกแบบเพื่อเลือกขนาดอุปกรณ์ ในการนำตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีในข้อแรกไปใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำความเย็น การผลิตไฟฟ้าการอุ่นน้ำในบ่อเลี้ยงปลา/กุ้ง
  -จัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อศึกษาวิจัยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการทำความเย็น และความร้อน รวมถึงการผลิตไฟฟ้า
 2. การผลิตพลังงานจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
  -ศึกษาศักยภาพและปัจจัยในการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายภายใต้กระบวนการไพโรไลซิส
  -ศึกษาสภาวะและปัจจัยของการใช้พลาสม่าที่มีผลต่อการผลิตก๊าซสังเคราะห์
  -พัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ที่มีก๊าซร้อนจากก๊าซร้อนที่มาจากการเผาชีวมวลโดยตรง
  -ศึกษาปัจจัย และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซร้อนที่ได้จากชีวมวล โดยใช้ ORC หรือ Stirling Engine(ศึกษาเชิงศักยภาพ โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารเท่านั้น)
  -พัฒนาระบบจับฝุ่นในก๊าซร้อนที่ได้จากเตาเผาชีวมวล โดยใช้สนามไฟฟ้า
  -พัฒนาระบบแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ และระบบดูดซับก๊าซมีเทน
 3. การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
  -พัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยสนามไฟฟ้า-พัฒนากระบวนการผลิต และหาสัดส่วนน้ำมันผสม ดีเซล
  -น้ำมันพืชดิบในรูปอิมัลชั่น เพื่อทดแทนน้ำมัน ดีเซล และน้ำมันเตา ในระดับต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับหม้อไอน้ำ/เตาเผา และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเกษตรกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ Emissions และต้นทุน
  -จัดตั้งหน่วยพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อร่วมวิจัย ถ่ายทอด อบรม การผลิตน้ำมันชีวภาพ  ในหม้อไอน้ำและในเครื่องยนต์ดีเซล

คณะผุ้วิจัย

 1. ศ. ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
 2. ดร.ณัฐนี วรยศ
 3. ผศ. ดร. นคร ทิพยวงศ์
 4. ผศ. ดร.ณัฐ วรยศ
 5. ผศ. ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล
 6. ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
 7. ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
 8. นายกิตติชัย ณ ถลาง
 9. ดร.อติพงษ์ นันทพันธุ์

ผลงานตีพิมพ์ (ลิ้งค์หาผลงาน)

 1. ผลงาน 1
 2. ผลงาน 2
 3. ผลงาน 3