เกษตรและป่าไม้เพื่อการผลิตและประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์

 1. บ่งชี้เงื่อนไขที่กำหนดการตรึงไนโตรเจนโดยแบคทีเรียที่อาศัยในระบบการผลิตอ้อย และนำไปสู่การลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการผลิตอ้อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานเอธานอล
 2. บ่งชี้เงื่อนไขที่กำหนดการตรึงไนโตรเจนโดยแบคทีเรียที่อาศัยในระบบการผลิตข้าว โอกาสและข้อจำกัดในการสร้างผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
 3. บ่งชี้แนวทางการจัดการระบบพืชที่นำไปสู่การใช้ปุ๋ยและธาตุอาหารและการผลิตมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บ่งชี้แนวทางการฟื้นฟูป่า และการกักเก็บคาร์บอน (carbon capture)

คณะผุ้วิจัย

 1. ศ.ดร. เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม
 2. ศ.ดร. สายสมร ลำยอง
 3. รศ. ดร.ศันสนีย์ จำจด
 4. ผศ. ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข
 5. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม
 6.  

 7. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว

ผลงานตีพิมพ์ (ลิ้งค์หาผลงาน)

 1. ผลงาน 1
 2. ผลงาน 2
 3. ผลงาน 3