การลดปัญหาโลกร้อน โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ สำหรับทดแทนการใช้สารเคมีในระบบเกษตร และเร่งการหมุนเวียนคาร์บอน

วัตถุประสงค์

 1. หาชนิดเอ็กโตไมคอไรซ่า (ECM) เอนโดไมคอไรซ่า (AM) ไมคอไรซ่ากล้วยไม้ ราเอนโดไฟด์ แบคทีเรียรอบรากที่เร่งการเจริญของพืช (PGPR) และ จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมศัตรูพืช (โรคแมลง และไส้เดือนฝอย) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการช่วยการเจริญของกล้าไม้ เช่น สัก กฤษณา ยูคาลิปตัส สน กล้วยไม้ดินบางชนิด สบู่ดำและพืชเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย
 2. พัฒนาวิธีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อบริสุทธิ์ที่คัดเลือก
 3. ประเมินผลกระทบของไฟป่าต่อผลผลิตของเห็ดเผาะในธรรมชาติที่จะมีผลต่อการหมุนเวียนธาตุอาหารและคาร์บอน
 4. พัฒนาวิธีที่เหมาะสมในการปลูกเชื้อเดี่ยวและ หรือร่วมกันให้กับกล้าไม้เป้าหมาย
 5. ศึกษาไพร์เมอร์จำเพาะที่ใช้ติดตามการเข้าอาศัยของไมคอร์ไรซ่าในรากพืช
 6. พัฒนาหัวเชื้อให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้และเก็บได้
 7. ส่งเสริมให้เกษตรกรและเอกชนใช้เทคนิคไมคอร์ไรซ่าและการเติมหัวเชื้อ PGPR ร่วมในการผลิตกล้าที่มีคุณภาพในการปลูกป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเกษตรพอเพียง

คณะผุ้วิจัย

 1. ศ.ดร. สายสมร ลำยอง
 2. ดร. บุญสม บุษบรรณ์
 3. ดร. กอบเกียรติ แสงนิล

ผลงานตีพิมพ์ (ลิ้งค์หาผลงาน)

 1. ผลงาน 1
 2. ผลงาน 2
 3. ผลงาน 3