โครงการต่างๆ

A. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

B. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบพลังงาน

C. การพัฒนาวัสดุด้านพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

D. การบริหารจัดการ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักรชีวิต